Departments

TEACHING STAFF

SWASTHAVRITTA & YOGA

HOD/Professor
MD
ID - AYKC02163
join : 03/01/2018

DR. MANASI M KULKARNI
Mobile :
9423536156
Email: manasimahesh767@gmail.com

Address :
Dhanvantari A-116 Konark Nagar, Jule Solapur

Assistant Professor
MD
ID - AYKC00513
join :19/01/2019

DR. NURJAHAN T MUJAWAR
Mobile :
9403043908
Email : noorjahanmujawar@gmail.com

Address :
34 B, Kismat Manzil, Ramling Nagar, Bijapur Road Solapur

YOGA Teacher
MD
ID - ---
join :12/01/2016

DR. PRITAM A INGALE
Mobile :
9850333295
Email : dringalepa@gmail.com

Address :
Chintamani Hospital 2585, Eainapur Road Pandharpur Bank Barshi 413401